ДОКУМЕНТИ Правилник за дейността на ДГ Организация на учебния ден в неучебно време Етичен кодекс Удостоверение на завършено ЗПО ГОДИШЕН ПЛАН Административни услуги и образци на документи Заявление дубликат- образец Обобщена информация удостоверение завършена_ПГ-1 Обобщена информация-дубликат Удостоверение за преместване- образец Организация на учебния ден в учебно време