ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА П и с м о относно обществена поръчка по чл.20, ал 3 от ЗОП с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост“, гр. Омуртаг, ОП 1 Радост ОП 2 Радост ОП 3 Радост Договори: ОП 4 - Договор . 12.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ - за набиране на предложения за доставка на плодове и зелечунци и мляко и млечни продукти по схема “Училищен плод ” и “”Училищно мляко “ 09.08.2019 г. ЗАПОВЕД № 334 от 20.08.2019 г. 20.08.2019 г Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „ Радост ",  гр. Омуртаг 15.05.2020 г ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ "ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ № 1 "РАДОСТ", ГР. ОМУРТАГ 29.05.2020 г Протокол на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класирането на участниците по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 1 "Радост" гр.Омуртаг. 03.06.2020 г. Съобщение за отваряне на ценово предложение 27.07.2020 г.