ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост", гр. Омуртаг"
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП за: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост“, гр. Омуртаг с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”; Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви”; Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”.
Документи за сваляне
22,04,2019 г.
13,05,2019 г.
Договори:
12.06.2019 г.
09.08.2019 г.
20.08.2019 г