ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ "ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ № 1 "РАДОСТ", ГР. ОМУРТАГ Документация Заявление образец КСС espd-request Образец № 2 Техническо предложение Образец № 3 Ценово предложение Обявление Проект на договор Решение Техническа спецификация Чертежи Обзавеждане на ДГ Радост 29.05.2020 г. ДОКЛАД  на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП От дейността на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  "Обзавеждане на ДГ № 1 "Радост", град Омуртаг"